جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آتش» ثبت شده است

۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


اوستا خوانی برای درگذشتگان (زرتشتیان )

Avesta Readings for the Dead (Zoroastrians)


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


نیایش آیین سالگرد و میوه های بریده شده (ایین زرتشتیان)


The prayers of the anniversary and the cut fruits (the Zoroastrian)


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زرتشتیان برای یزد چه کرده اند؟!

ساخت بنا های تاریخی توسط زرتشتیان یزد

بیمارستان بهمن-مدرسه خسروی -ساعت مارکار - اب انبار رستم گیو- پرورشگاه و دبیرستان خسروی


؟What did Zoroastrians do for Yazd 

Construction of historical monuments by Zoroastrian Yazd

Khosravi Bahman-Bahar Hospital - Marque's Hospital - Rostam Guiv's Anbar - Khosravi Orphanage and High School


 www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مجمر آتش زرتشتیان

Zoroastrian Fire Storm


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آیین نوروزی زرتشتیان

Zoroastrians Nowruz ritual


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


روحانی زرتشتی

Zoroastrian cleric


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زرتشتیان پنج گاه در شبانه روز، ستایش خداوند یگانه را به جای میاورند

به زمانی که در ان ساعت نماز بخوانند گاه نماز می گویند

نخست(گاه هارون) از سر زدن خورشید تا نیمروز

دوم (گاه رپیتون) از نیمروز تا پسین

سوم(گاه ازیرن) از پسین تا شامگاه

چهارم(گاه ایوی سروترم) از شامگاه تا نیمه شب

پنجم (گاه اشیهن) از نیمه شب تا پیش از دمیدن خورشیدن

زرتشتیان هنگام نیایش پرودگار رو به سوی نور نماز می خوانند  زیرا آنان

اهورا مزدا را به معنی نور همه نورهـا می داننـد، همانگـونه که در دیـن 

اسلام نیز گفته شده (الله نور السماوات و الارض) بـه معنـی خداونـد نور

آسمان ها و زمین است.

بنابر این پرستش سو یا قبله زرتشتیان (نور) است و نور آتشی را که چنــد

هزار سال است در اتشکده فروزان مانده است را نمادی از اهورامزدا میدانند.


Zoroastrians praise God alone for five times a day

When they pray at that time, they sometimes say prayers

First (sometimes Aaron) from the sun to midnight

The second (sometimes the rapiton) from the midday to the late

Third (occasionally) from late to noon

Fourth (sometimes Ivy Serrtrem) from midnight until midnight

Fifth (sometimes the luminous) from midnight until the sun is blowing

The Zoroastrians pray at the prayers of the Prophet to the light of prayer because they are

Ahura means Mazda as the light of all the lights, as in religion

Islam is also said (Allah Nahr Al-Samawat and al-Arz) meaning the Lord of Light

The heavens and the earth

Therefore, worship is sura or Qibla Zoroastrians (light) and the light of fire which many

Thousands of years have remained in the blazing firecracker as a symbol of Ahura Mazda


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جایگاه زن در دین زرتشتی

زن دردین زرتشت، یکی از ارتکان مهم خاتنواده به شمار می اید و در تمام شئون زندگی با مرد برابر است.

در اییــن زرتشتـــی، زن و مرد در بــرابر اهــورامزدا برابراند و مسئولیت اندیشــه،گفتــار و کردارشــان را

خود بر عهده میگیرند.

اشـورزتشت در گاهـان همـواره با زنـان و مـردان یکسان سخن می گوید و برتری آنهـا را در نیک منشـی و 

پارسایی شان می داند.

اندرز اشورزتشت به نو عروسان و تازه دامادان چنین است : (همیشه با نیک منشی زندگی کنید و در راستی

و نیکی از یکدیگر پیشی جوید ، چه بی گمان از زندگی سرشار از خوشی و خوشبختی  برخوردار خواهید شد.)


Female position in Zoroastrian religion

Zarathustra's wife is one of the most important archetypes of Khatunoveh and is equal in all aspects of life with man

In this Zoroastrian, men and women are equally equal to Ahura Mazda, and they are responsible for their thoughts, speeches, and deeds

They assume responsibility

Ashuratsatht in Gahans always talks to the same women and men, and their superiority in the secretary and

They know their pity

The advice of the newly-born bride and groom is: (Always live with the secretary and right

And goodness overtake each other, of course, you will have life full of happiness and happiness)


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آیین گواه گیری

پیوند زناشویی از نظر دین زرتشتی پیوندی مقدس است  و برای این پیمان مراسم گواه گیران توسط مرید(روحانی 

دین زرتشتی) برگزار می شود.

گواه در لغت به معنی شاهد است. گواه گیری  شاهد گرفتن است برای پیوند زناشویی بین زن و مرد.

همچنین هیچ مرد و زن زرتشتی نمی توانند بیش از یک همسر اختیار کنند.

در مراسم گواه گیری که قبل از عروسی برگزار می گردد عروس لباس سبز زنگی به نام مکتا (مقنعه) در بردارد و

داماد کلاه سبز بر سر و دستمال سبزی بر شانه راستش اویزان است و در کنار عروس می نشیند.

در این مراسم حداقل 7 نفر برای گواه باید حضور داشته باشند. مرید با خواندن قسمت هـای از اوستــا مراســم

را اغاز میکند  و در ادامه از عــروس و دامــاد پرسش می کند که همدیگـر را به هم روانی  هم تنی  و همسری 

می پذیرند یاخیرو به همراه ان اندرزهای را به انها برا ی زندگی آینده شان می دهد.


Certification

Marriage is a sacred link from the point of view of Zoroastrianism, and for this treaty, the ceremonies of ceremonies by Mered (Rouhani

Zoroastrian religion)

The witness in the word means the witness. Evidence is witnessing the marriage between men and women

Also, no Zoroastrian man and woman can take over a wife

In the ceremony held before the wedding, the bride wears a green dress called Makta

The groom has a green hat on his head and a green sack on his right shoulder, and sits next to the bride

At least 7 people must be present at the ceremony. Disciple by reading parts of the Avesta ceremony

And then, the bride and groom begins to question that they are mutually supportive

They accept or even give them advice on their future life


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زندگی نامه زرتشت

اشور زرتشت پیام اور راست و خرد، 1768 سال پیش از میلاد مسیح  در ششــم

فروردین در سرزمین ایران زاده شد.

در نوشته هــا ی پهلـوی و ساسـانی  زادگـاه پیامـبر پــاک آریــایی را در نزدیکی

ارومیه دانسته اند ، از سوی دیگر  پژوهشگران امروزی مکان زایش اشور زرتشت 

را در شرق ایران (خوارزم بزرگ) می دانند.

 اشورزرتشت در سن 20 سالگی از اندیشه جامعه پیرامون خویش رنجیده خاطر بود 

و باور های آنان را نادرست میدانست. اندیشه های فراوان و پرسش های گوناگون داشت

و از این روز در بیست سالگی به کوهی  به نام (اشیدرنه) رفت و به مدت 10 سال  

در تنهایی به اندیشه و ستایش پرداخـت تا سامـان آفـرینش و راز هستی را دریابد

و با دیده دل پرودگار جهان را شناخت.

اشورزرتشت در سن 30سالگی در تاریخ 6 فروردین به پیامبری برگزیده شد.

در سن 42 سالگی به دربار گشتاسب کیانی در بلخ رفت با گرویدن شاه گشتاسب به دین

زرتشت و فراخوانی مردم به پذیرفتن این ایین ، رفته رفته دین زرتشت در سرار ایران رواج یافت.

اشـورزرتشـت در پنجـم دی مـاه در سـن 77 سالگــی در آتشکــده شهــر بلـخ به دست

(تور براتور) مهاجم تورانی به شهادت رسید.


Zoroastrian biography

Zoroaster's Ashkhard was a messenger of wisdom and wisdom, 1768 BC in the sixth

Farvardin was born in Persia

In the writings of Pahlavi and Sasanid, the hometown of the Prophet cleans up the Aryan in the vicinity

On the other hand, today's scholars of Zoroastrianism have been known as Orumieh

In the east of Iran (the great Khwarizm)

 At the age of 20, she was appalled at the thought of the community around her

And believed them to be false. There were many thoughts and questions

From this day, at the age of twenty, she went to a mountain named Ashirenera for 10 years

Lonely thinking and praising to find out how to create creation

And with the perception of the Prophet, he knew the world

Ashurzartasht was elected Prophet at the age of 30 on April 6

At the age of 42, he went to Goshtasb Kiani's court in Balkh, converting King Goshtasb to religion

Zoroastrianism and the call of the people to accept this, Zoroastrianism gradually became popular in Iran

Ashurzartasht was on the fifth day of January at the age of 77 at the fire temple of the city of Balkh

Turan striker Toraret's Torrents' Tour was martyred


 www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری